Schweinfurt

Hallik innrømmer å ha slått og truet kvinner i tysk menneskehandel-rettssak

Oversatt fra tysk
Original publisert 27 mars 2014 på abendzeitung-muenchen.de

gb English version

Bordelleier innrømmer at han slo prostituerte

En bordelleier har innrømmet i retten at han har slått sine prostituerte [sic].

Bordelleieren fra Schweinfurt har stått tiltalt for menneskehandel i flere måneder. Etter at flere prostituerte bekreftet mange av tiltalene, brøt mannen sin taushet – og innrømmet: vold var til tider en daglig hendelse i bordellet.

Schweinfurt – I en rettssak om menneskehandel i et bordell har eieren innrømmet å ha konsekvent slått prostituerte. Det var også ment som en disiplinærreaksjon, den 38 år gamle hovedtiltalte bekreftet på torsdag da dommerne spurte. Den omfattende rettssaken i Landgericht Schweinfurt [tingrett] startet i midten av desember, men mannen hadde vært taus inntil nå. Han benektet å ha truet kvinner med døden til familiemedlemmer i løpet av hans tilståelse.

Mannen skal ha forhindret de prostituerte fra å forlate bordellet med vold og trusler. Flere påståtte ofre bekreftet anklagene i retten. Han angivelig lokket noen av dem til Tyskland med falske løfter.

Mannen understreket at hans nett-annonser hadde alltid gjort klart at det dreide seg om prostitusjon. Ifølge hans forklaring skjedde slagene hovedsakelig på grunn av irritasjon og sinne når kvinnene ikke fulgte hans regler – for eksempel hvis de ikke klarte å skjule en kollega uten gyldige papirer under en inspeksjon. Han brukte også mye kokain og alkohol, sa han.

«Ville du ikke også gjøre et eksempel av dem på denne måten?» spurte dommer Erik Öhlenschläger. «Jeg antar det,» svarte den tiltalte. Men han understreket også at kvinnene ikke ble låst inn og at de kunne ha forlatt bordellet. «Hvis en av dem følte at hun absolutt måtte gå, kunne hun gå når som helst.» Men når tre kvinner forsvant, prøvde han å finne dem igjen – og han innrømmer også å ha brukt trusler for å gjøre det.

Mannen sa lite eller ingenting i forhold til anklagene mot hans medtiltalte, en bordellvakt. En egen rettssak har i mellomtiden blitt igangsatt mot en annen påståtte medskyldig fordi han bare deltok i noen av de 40 anklagene mot bordelleieren.

Pimp confesses to beating and threatening women in German human trafficking trial

Translated from German

Original published at abendzeitung-muenchen.de on 27 March 2014 

Brothel owner admits to beating prostitutes

A brothel owner has admitted to the court that he has beaten his prostitutes [sic].

The Schweinfurt brothel owner has stood trial for human trafficking for several months. After prostitutes confirmed many of the charges, the man breaks his silence – and admits: violence was at times a daily occurrence at the brothel.

Schweinfurt – In the trial over human trafficking in a Schweinfurt brothel, the owner has admitted to having consistently beaten prostitutes. It was also intended as a disciplinary measure, the 38-year-old main defendant confirmed on Thursday upon the judges’ inquiry. The extensive trial at Schweinfurt Landgericht [district court] started in mid-December, but the man had kept his silence so far. He denied having threatened women with the death of family members during his confession.

The man is said to have prevented the prostitutes from leaving the brothel with violence and threats. Several alleged victims confirmed the charges in court. He allegedly lured some of them to Germany with false promises.

The man stressed that his online ads had always clearly indicated that it was about prostitution. According to his characterization, the beatings occurred mainly due to annoyance and anger when the women did not follow his rules – for instance if they failed to hide a colleague without valid papers during an inspection. He also consumed a lot of cocaine and alcohol, he said.

“Were you not also trying to make an example of them with this?” asked presiding judge Erik Ohlenschlager. “I suppose I did,” the defendant replied. However, he also stressed that the women were not locked in and that they could have left the brothel. “If one of them felt she absolutely had to leave, she could leave, any time.” When three women disappeared, however, he tried to find them again – and he also admits to having used threats to do so.

The man said little or nothing with regard to the charges against his co-defendant, a brothel guard. A separate trial has meanwhile been initiated against another alleged accomplice because he only participated in a small number of the 40 charges against the brothel owner.